Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 02 2015

jeszceniewiem
Człowiek, który pragnie opuścić miejsce, w którym żyje, nie jest szczęśliwy.
— Milan Kundera – Nieznośna lekkość bytu
Reposted fromkonwalia konwalia viaredkiss redkiss
jeszceniewiem
Tylko że ci, których się kocha, potrafią nas zranić najmocniej, a do tego pokazać innym, jak to sie robi. Zdolność do zadawania bólu to największa siła miłości.
— Stephen King 'Ręka mistrza
Reposted fromendAngel endAngel viaredkiss redkiss
jeszceniewiem
Przestań Wyć !
Przestań Płakać !
— na mała
jeszceniewiem
Reposted fromweightless weightless viaredkiss redkiss
jeszceniewiem
6784 9eba 500
Reposted fromambiwalencja ambiwalencja viaredkiss redkiss
jeszceniewiem
1613 a71b
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viaredkiss redkiss
jeszceniewiem
9670 578b 500
Reposted fromonanowa onanowa viaredkiss redkiss
jeszceniewiem
8266 10d0 500
Reposted fromfinch finch viaredkiss redkiss
jeszceniewiem
- Przecież charakter jest ważniejszy od wyglądu.
- To zależy... od wyglądu.
— cała prawda o chłopakach.
Reposted fromiracundia iracundia viaredkiss redkiss
jeszceniewiem
4334 3f6d
Reposted fromxhiatusx xhiatusx viaredkiss redkiss
jeszceniewiem
Reposted fromoll oll viaredkiss redkiss

February 01 2015

jeszceniewiem
jeszceniewiem
jeszceniewiem
jeszceniewiem
Nie lubię gdy ludzie niegodni słuchają tej samej muzyki co ja.
jeszceniewiem
1592 063b 500
jeszceniewiem
jeszceniewiem
5274 e081
jeszceniewiem
Uwielbiam ludzi, którzy potrafią mnie rozbawić. Naprawdę myślę, że najbardziej ze wszystkiego, lubię się śmiać. Śmiech leczy niezliczoną liczbę chorób i jest prawdopodobnie najważniejszą cechą człowieka.
— Audrey Hepburn

January 31 2015

0145 69a0

kngmaker:

When do I feel my best? When I haven’t looked in a mirror for days, and I’m doing things that make me happy.

Reposted fromcaptainlyra captainlyra viazapominanie zapominanie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl